Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden voor het stemmen bij de Scare Awards

Algemene Voorwaarden

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Scare Awards(hierna Awards). De Scare Awards en het Scare Event worden georganiseerd door Scarenetwork.nl (hierna organisator).

  1. Algemeen

1.1
De Awards worden georganiseerd door Scare Network gevestigd te Hilversum (scarenetwork.nl)

1.2
De Awards bestaan uit een verkiezing voor ‘best event’, ‘best maze’, ‘best content’, ‘best actors, ‘best make-up’, ‘best european event’ en ‘de publieksprijs’.

1.3
Stemmen voor de Awards kan tot en met 10 mei 2023. Stemmen is enkel mogelijk tot en met 7 april en alleen via de website.

1.4
Scare Network is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op scarenetwork.nl worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

 

  1. Deelname

2.1
Elk natuurlijk persoon is gerechtigd om te stemmen op de Awards.

2.2.
Stemmen is uitgesloten voor:

(a)       personen die op eigen georganiseerde evenementen stemmen

2.3
Om deel te nemen aan de Awards dient een deelnemer zijn of haar stem uit te brengen op een van de deelnemende evenementen uit de lijst via https://scareawards.nl/publieksprijs/ en hiermee zijn gegevens achter te laten voor nader contact in de toekomst.

2.4
Door deel te nemen aan de Awards verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2.5
Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig zijn. Indien een deelnemer onvolledige en/of onjuiste (persoons-)gegevens heeft opgegeven, heeft Scare Network het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

2.6
In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Awards heeft Scare Network het recht om deelnemers uit te sluiten, prijzen niet uit te keren of het recht op de prijs (achteraf) te laten vervallen.

2.7
Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen aan deze actie. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

2.8
Scare Network is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.

  1. Prijs

3.1
Met de Awards kunnen meerdere (ere)prijzen worden gewonnen. Deze prijzen bestaan uit: vermelding op de Scare Awards website, vermelding via een bekendmakingsemail en een fysieke award.

3.2
Aanwijzing van de winnaars geschiedt eenmalig op 18 mei 2024.

3.3
De uitslag van de Awards is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de Awards wordt niet gecorrespondeerd.

3.4
De prijzen kunnen niet in geld worden uitgekeerd. Elke prijs is persoonsgebonden en dus niet aan derden overdraagbaar. Indien de winnaar een prijs niet wil of kan aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden, vervalt het recht op de prijs.

  1. (Persoons)gegevens & publiciteit

4.1
De door een deelnemer verstrekte (persoons-)gegevens worden door Scare Network alleen gebruikt ten behoeve van de Awards, bijvoorbeeld om de deelnemer te kunnen informeren over de Awards. Enkel indien en voor zover een deelnemer daarvoor toestemming heeft gegeven, kan Scare Network een deelnemer informatie verstrekken over Scare Network en aan Scare Network verwante onderwerpen.

4.2
Aan de Awards kunnen publicitaire activiteiten zijn verbonden. Het is gewenst dat de winnaar van de prijs medewerking verleent aan de publiciteit met betrekking tot de Awards. Vanzelfsprekend zal rekening gehouden worden met de wensen van de winnaar. Deelnemers die niet in publicitaire activiteiten wensen te participeren, dienen dit direct uitdrukkelijk te melden op het moment dat hij/zij weet dat ze winnaar is geworden. De winnaars die hun medewerking verlenen aan publicitaire activiteiten hebben daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding.

  1. Overig

5.1
In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Scare Network

5.2
Scare Network behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Awards eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

5.3
Scare Network behoudt zich het recht om stemmen ongeldig te verklaren, indien er spraken of een vermoede is van fraude.

5.4
Scare Network en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Awards.

5.5
Scare Network is niet aansprakelijk voor gevolgschade die is veroorzaakt door technische storingen waaronder, maar niet beperkt tot tijdelijke onbereikbaarheid van de actiepagina, links die niet werken, problemen met uw internet- of mobiele provider of andere situaties van overmacht.

5.6
Op de Awards en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

5.7
Eventuele vragen of klachten over de Awards kunnen per e-mail ingediend worden aan redactie[a]scarezone.nl